කළු මරියා.

1920 දී පමණ හාලි ඩේවිඩ්සන් මෝටර් සයිකල් සමාගම මේ ජංගම හිර ගේ හඳුන්වා දුන්නේ. “කළු මරියා” හෙවත් “Black Mary” සේය. අනීතික මිනිසුන් අල්වා මෙහි හිරකර ඒ ඒ අවශ්‍ය ස්ථාන වලට ගෙන ගොස් දැමීම පොලිස් නිළධාරීන් විසින් කළහ.

මේ දෙදෙනා මෙහි මොනවා කතා කරනවාද යයි නොදනී.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: