අමතක නොවන ගැහැණු :- ආචාර්ය ‘වෆා සුල්තාන්’

… “කිතුණුවන්ගේ ප්‍රශ්ණය වන්නේ, ඔවුන් ජේසු මෙන් හොඳ නොවීමය. එහෙත් දෙවියන්ට ස්තුති වේවා !...”බොහෝ මුස්ලිම්වරු, මොහොමඩ්ට වඩා හොඳ මිනිසුන්ය”... - ආචාර්ය වෆා සුල්තාන්.   2006 වසරේ මේ ආචාර්ය ‘වෆා සුල්තාන්’ නම් වූ අයෝමය ගැහැණිය, ලෝකයේ සුප්‍රසිද්ධ සඟරාවක් වන TIME සඟරාවෙන්, ඒ වසරේ ලෝකයේ අන් යට බලපෑම් කල හැකි ගැහැණුන් 100 අතරට නම් කළේය. ඇය සිරියාවේ... Continue Reading →

නූර්

නූර්  ... “අහමඩ් ගොඩක් වෙලාද එයාර් පෝර්ට් එකේ? ...මා කැටුව යෑමට පැමිණි අහමඩ් ගෙන් ඇසුවෙමි. “නැහැ වැඩි වෙලාවක් නැහැ ...ඒත් පාරේ වාහන හින්දා, පාරටම වෙලා ගියා. චෙක් කරනවා හැම තැනම. සිරියාවේ ප්‍රශ්ණ අද හෙටම පටන් ගනීවි කියලා කියල තමා මිනිස්සු කියන්නේ.. ඔව් අසාඩ් ගේ හමුදාව මිනිසුන්ට ගහනවා කියා කියනවා” ... ... මෙසේ මා සමඟ කතා... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑