රුසියාව – අමුතුම ආකාරයේ දැවැන්ත ගොඩනැගීම්.

රුසියාවේ, ‘බටහිර කරේලියන් කඳු’ [West Karelian Hill] වල උසම ස්ථානය වන ‘වොට්ඕවාරා කන්ද’ [Mount Vottovaara] අසබදව, මේ ආකාරයේ අමුතු ව්‍යුහයන් දකින්නට ඇත. මේ ස්ථානයට මා ගොස් නැත. එහෙත් මේ ගැන හිතවතෙක් ගොස් විස්තර බලා කියාගෙන පැමිණි නිසා මේ විස්තරය ලියමි. ඒ නිසා මෙය බොරුවක් නොවේ යයි සිතමි.   භූගර්භ විද්‍යාඥයන් නම් මේ ගැන කියන්නේ අවුරුදු... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑