රටින් රට – මුරුසිය

ප්‍රසිද්ධ ගත් කතුවරයෙක් වූ “මාර්ක් ට්වේන්” වරක් මෙසේ පැවසීය: ... “මොරිෂස් පළමුව නිර්මාණය විය. පසුව ඒ නිර්මාණයෙන් පසු, ස්වර්ගය ඉන් පිටපත් කරන ලද්දේය” ... එම නිර්දේශයත් සමඟ සෑම වසරකම බටහිර සංචාරකයන් 100,000 කට වඩා මුරුසියට පැමිණීම පුදුමයක් නොවේ.මුරුසිය කියා අප කිව්වාට මේ රටට විදේශිකයන් කියන්නේ, “මොරිෂස්” කියා වේ. මේ රටේ ඇති එක විශේෂත්වයක් නම්, රටේ... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑