ස්වභාව ධර්මයේ විශ්මයන් – මැඩගස්කරය ඉත්තෑ තක්කාලි සහ ඩ්‍රැකියුලා කූඹි.

මැඩගස්කරය වූ කලී නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ ඇති විශාල දූපතක් බව ඔබ දනී. එය අප්‍රිකාණු මහාධ්වීපයෙන් කැඩී වෙන්ව ඇත්තේ මෙයට මිලියන 180කට පෙරදීය. ඒ නිසාම අප්‍රිකාණු මහාද්වීපයේ සිටින කොටින් සිංහයන් වැනි සතුන් එහි නැත. එනම් එවැනි සතුන් ඇතිවූයේ එම කාලයට පසුව බව පෙනේ. එසේම, මැඩගස්කරයේ සිටින යම් යම් සතුන් මෙන්ම ශාඛද ඒ රටට ආවේණික ඒවා වේ. මැඩගස්කරය... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑