බහරේන් – ජීවන ගස

ඔබ ‘ආදම් සහ ඒව’ ගැන අසා ඇතැයි සිතමි. ‘ඒව ගේ උයන’ නම් ස්ථානයක් තිබුණා යයි බයිබලයේ කියැවේ. මේ ගස වැවී ඇත්තේ එම උයන ගැන සලකුණක් ලෙසින් යයි බහරේනයේ ප්‍රචලිත දෙයකි. තවත් ජන ප්‍රවාදයක් අනුව මේ ගස පුරාණ සුමේරියන් දෙවියෙක් වන, ‘ඉන්කි’ විසින් පැළ කරන ලද්දකි. අළුත් දෙවියන් පැමිණි නිසා,         ඒ පැරණි දෙවියා එළියට විසිවී ඇති... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑