ලෝකයේ ‘සතුටෙන්ම ජීවත් වන්නන්ගේ දේශය’ 

පැරණි සුළං මෝල් අසළ නිදැල්ලේ සිටින ටොන් එක හමාරේ පමණ කළු සුදු ලප ඇති ඇති ගවයන්, තණ උලා කන දර්ශනයක් ඔබ දුටුවේ නම් කුමක් සිතන්නේද?... ? සුදු වළාකුළු නිල් අහසේ පාවී යන දීප්තිමත් දිනක් වූ එදින  පාට වැඩියෙන් යොදා අඳින ලද පින්තුරයක් සේ දැනිණි. ඇත්තටම ලෝකයේ ‘සතුටෙන්ම ජීවත් වන්නන්ගේ දේශය’ යයි විරුදාවළිය ලැබූ ඩෙන්මාර්කයේ ගම්මාන... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑