රටින් රට – පිස්සු නායකයෙක් සිටි දක්ෂ ජාතියක් – ජර්මනිය

                                            ජර්මනිය වැනි රටක් ගැන මොනවා ලියන්නද ? කොහෙන් පටන් ගන්නේද? ලියා කියා ඉවර කරන්නට හැකි වේද? මේ එකකටවත් උත්තර මට නම් නැත. මක්නිසාදයත්, එය එතරම්ම විචිත්‍ර වේ. සාමාන්‍ය යයි පෙනෙන එකම එක පින්තුරයක් මගින් එහි වර්තමාන තත්වය ගැන අවබෝධයක් ලැබේ. එය නම්, බයිසිකලයකින් පාසැල් යන වසර පහක පමණ කුඩා දරුවෙක් සිටින පින්තුරයයි. එය ජනාකීර්ණ කොලෝන්... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑