රටින් රට – ගැම්බියාව

කලකට පෙර ලංකාවේද ප්‍රචාරය වූ, රූට්ස් [Roots] හෙවත් “මුල්” නම් වූ ටෙලි වෘතාන්තය ඔබට සමහර විටෙක සිහිපත් වනු ඇත. නවකතාවක් සේ එය ලියනු ලැබුවේ ඇමරිකාවේ, ‘ඇලෙක්ස් හේලී’ නම් කළු ජාතික ගත් කතුවරයා විසිණි. ඔහු බොහෝ වැර වෑයම් කර පැරණි නැව් වාර්ථා සොයමින්, ඔහුගේ Roots හෙවත්, ‘මුල්’ සොයා ගත්තේය.ඒ වාර්ථා සඳහා පැරණි වෙළඳ නැව් වල ගෙන... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑