කෝපි කාලේ

කෝපි කාලේ      … මොනවා හරි පරණ තාලේ දෙයක් දැක්කාම, ‘ඕක ඉතින් කෝපි කාලේ වැඩක් නේ’ කියන එක ගම්බද ව්‍යවහාරයේ එන සිරිතක්. කෝපි වලට ‘එමිලි’ කියන වසංගතය ආවේ නැත්නම්, අදත් ලංකාවේ කෝපි තියෙන්නට ඉඩ තිබුනා. සමහරවිට කෝපි ගස, තේ ගසට වඩා පරිසරයට හිතකර වෙන්නත් ඉඩ තිබුනා. කෝපි පානය තේ පානය කිරීම සමඟ සසඳන විට, ධනවතුන්ගේ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑