කොස්ටාරිකා දේශය ෆොසිල ඉන්ධන තහනම් කරන්නට යයි.

සුන්දර බවෙන් අනුන රටක් වන කොස්ටාරිකා දේශය ලංකාව මෙන් කුඩා රටකි. එහි සිටින ජනතාව ඉතා සුන්දර අය වෙති.මේ රටේ ජෛව විවිධත්වය ඉතා ඉහළ වේ. තවද නිර්මාණය කිරීමට හේතුවක් සොයා ගන්නට නොහැකි පුරාණ රවුම් ගල් එහි ඇති විශේෂ දෙයකි. අඟල් 4 සිට අඩි 8 ක ප්‍රමාණයට තැනූ මේ ගල් බෝල  රටේ විසිර ඇත. ලංකාවෙන් බොහෝ ඈත... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑