වේගයෙන් වෙනස් වන බල ශක්ති ක්‍රම නිසා රටකට ඇති කරන බලපෑම.

            … “ගොඩනැගිළි  වල ජනේල වලින්ද බල ශක්තිය ලබා ගැනීමට හැකිය”... කියා කෙනෙක් මෙයට වසර දශකයකට කිව්වා නම් ඔහු පිස්සෙක් යයි කියන්නට ඉඩ තිබිණ. අද දින එය යතාර්ථයක් වී ඇත. ගල් අඟුරු පප්පලා නොදකින මේ යතාර්ථය, ලෝකයේ බල ශක්තිය පුනර්ජනනීය දෙසට සීඝ්‍රයෙන් ගමන් කරන බවට තවත් නිදසුනකි.විශාල ජනාකීර්ණ නගරයක ඇති බොහෝ ගොඩනැගිළි වල සවි කර ඇති... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑