1956 දී IBM ආයතනයේ තිබී 5 MB දත්ත ගබඩාවක්

මෙම දැවැන්ත පෙට්ටිය පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසකගේ ශක්තියෙන් එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට ප්‍රවාහනය කරන විශාල යන්ත්‍රයක් හෝ පරිගණකයක් නොවේ.

එය මෙගාබයිට් 5 ක ගබඩාවක් සහිත දෘඪ තැටියකි. [Hard disk] එම ගබඩා ප්‍රමාණය සහ දෘඪ තැටියේ අති විශාල ප්‍රමාණය අදට කෙසේ ගැලපේද ? මෙම ගබඩාවේ මිළ වර්තමානයේ නම් ඩොලර් 30,000 ට සමාන විය. ඒ දෘඩ තැටිය තැනූ සමාගම විසින් එය මසකට ඩොලර් 3,000 කට බදු දී ඇත.

මෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධව, අපට දිනකට අපගේ දුරකථනවල ගිගාබයිට් 32 ක් දත්ත හෝ ඊටත් වඩා  රැගෙන යා හැකිය. අපට එය බදු දිය හැකි නම් මාසයකට කීයක් සොයා ගන්නට හැකි වේද ?

මෙසේ පින්තුරයේ පෙන්වන පෙට්ටියේ හෙවත් දෘඩ තැටියේ, පින්තුර හයක් පමණ ගබඩා කල හැකි විය…. !…!!

[අනුග්‍රහය :- පැරණි පින්තූර එකතුව] 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161579829461729&set=a.140146881728&type=3&notif_id=1660270391566405&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: