අත්දුටු කෙම් ක්‍රමයක්

ගෙවිළියක් විය තරුණ රූමත් – වැවුව තක්කලි මුල් වතාවට 

එහෙත් ගස් වල හැදුනෙ නැහැ ගෙඩි – වැඩුන වුව ගස් ටිකත් සරුවට  

පෝර දැම්මා වතුර දැම්මා – එහෙත් නැහැ ගෙඩි ගසෙන් ඇය හට  

කුමක් කරමිද අක්කගෙන් ඇසුවා – කපන්නට සිතුවාය ගස් ටික 

“සුළු දෙයක් එය” අක්ක කීවේ – වවන්නට කෙම් ක්‍රමද පවතී 

රාත්‍රිය මැද සළුද ගලවා – නටනුය වටා තක්කලි පාත්තී 

සතියක් යන තැනේ තක්කලි – ගසෙන් විගසින් එනු ඇතී 

කරන්නට හොඳ වැඩකී සිතුවා – කෝළ ගති ඇති ගෙවිළි යුවතීඅක්කා කියූ අයුරෙන් ඇය සැරසුණා – දිනක් අහසේ තරුද සඳ නැති    

යුවතිය වට පිට බලා සළු උනා – නැටුවාය නොයෙක් තාලෙන් සිත් ඇති

අමුතු සද්දත් ඇසෙන්නේ ගොවිපොළේ  – සුසම් ලන අවතාර මෙන් ඇති  

සිතෙන් දිරියක් රැගෙන නැටුවා – නේක ඉරියව් කෙලින සේ රති 

සතියක් ගත වුනේ අක්කා ඇසුවේ – නැද්ද ගස් ටික වෙනස් වෙලා 

“තක්කලි ගස් නම් එහෙමමයි” –  කියන්නේ යුවතිය හිසද සොලවලා

එහෙත් මා වැවු වම්බොටු පාත්තියේ – නම් වෙන අරුමයක් සිදුවෙලා 

විස්තර කරන යුවතිය කියන්නේ – ගෙඩි අඟල් තුනකින් දික් වෙලා 


                                                        –  කුප්පෙට කවි සඳහා  

One thought on “අත්දුටු කෙම් ක්‍රමයක්

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: