ටිබෙට් ජාතික මහින්ද හාමුදුරුවන් ලියූ වන්නමක්

z_p08-s_mahindaටිබෙට් ජාතික මහින්ද හාමුදුරුවන් ලියූ වන්නමක්

… ටිබෙට් ජාතික මහින්ද හාමුදුරුවන් ගැන නොදන්නා කෙනෙක් ලංකාවේ නැති යයි සිතමි. උන් වහන්සේ මහා විශාල සේවයක් ලංකාවට කල බැව් ඔබ දනී යයි සිතමි. එහෙත් මෙයින් උන්වහන්සේගේ ඒ සේවයේ, එක් නොදත් පැති කඩක් දැකීමට හැක …

… 40 දශකයේ උන්වහන්සේ ලියූ වන්නමක් දක්වා පෙන්වීම මේ ළිපියේ අරමුණයි . ඒ වන්නමේ කවි වල ඇති අර්ථය, මෙන්ම නර්තනයකට අනුරූපව එම වන්නම ලියා තිබීම බොහෝ විට උන් වහන්සේගේ කාව්‍ය ශක්තිය සහ සංගීතමය පාර්ශවය පෙන්වයි …

තානම, තුරඟා වන්නමේ තානම ලෙස මෙන්ම වේ. තානම :- තත්තත්තනත් තනෙන තත්තත්තනත් තනෙන  –   තත්තත්තනත් තනනනානා තනතනෙන තනතනෙන තනෙනත් තනත් තම්දනැත නම්ද නානා (තිත් 2 යි)

මාත්‍රය :- දොන් දොන් ගජිං ජිගත – දොන් දොන් ගජිං ජිගත දොන් දොන් ගජිං ජිගත – දොන් දොන් ගජිං ජිගත – කුඳ ගච්ජි කුඳ ගච්ජි කුඳ ගච්ජි කුඳ ගච්ජි කුඳතා දොන් දොන් ගජිං දිගත කුඳ ගජ්ජි කුඳ දොන්

කවිය :-
සත්වෙත් සැපත් කුළුනු – මෙත්නෙන් මහත් මියුරු -අත්පත් නිවන් සැපත ඒ දා
හැර සසර බැස අසර – එහි කුරිරු දැක මියුරු – රස ලෙසින සලකමින මහ සත්
කෙත්වත් දැසිත් දසුද – ඇස් ඉස මසුත් ලෙයද – පත් පත් යදින කෙරෙහි දීලා
වෙසතුරුව සැම එසිත – සිරි විසිත පිරි තුසිත – පුර උපත ලැබ වසත වෙන පත්

එක්සත් සුරන් කරපු -ආරාදනින් පැසුලු – ගත්සත් සිරිත් විලස මාසත්
කල දිවද කුල දෙසද – දිනිතියද එකිනෙකට -විමසිමින මැද මඬල සැහැ ගොත්
කිත් ගොත් මහත් මහිම – යුත් සත් වියත් -එසොදු වන් නම් පසත් රජුට දාවී
ඉපි දෙතුන් තිස් වසක – සුරපුතකු එක බඳුව –  ලොව පතල නම විය නමිනි

සිදුහත් රන්වන් කුසුම් -රෙහෙනු  යෙන් මුල් තෙමී – වැඩුණු නන් නන් තුරෙන් පිරුනු
රමනී කෙලිදෙලෙන -කුසුමයෙන යන අතර සුර නිතර   මැවූ සතර පෙරනිමිති එම ගා
මන් රන් දෙදෙන් දිළෙන – මන්මත් කළුන් රඟන – නන් සත් සවන් පිනන සුවදා
රජ විමන අමු සොහොන – ලෙස හැඳින හිනි මුලෙහි – හොත් සැනෙහි සන් මැතිහි අඬගා

වන්පුත් සඳින් දවල – වන්කැන් මිදී තිබෙන – තැන් මෙන් සුදෝ සුදුවු ගතැතී
හය රදහු ගෙන්වමින – පුර ඇසළ පොහො දිනෙහි – හැර රජය ගොස් මැතිහු සමගා
මන්සන් තොසින් සුරන – දුන්නත් කුසුම් එපුද – ගන්මින් ගඟින් එතෙර පැනලා
වර පැවිදි ලැබිය -එම පුවත අපි මෙලෙස – පල කරමු වන්නමිනි තුරඟා

කස්තිරම:- තත්තහර්ජිත් ජිත්තහර්ජිත් දොන්තහර්ජිත් කුඳන් කුඳ ගච්ජි – කුඳන් කුඳ ගච්ජි- කුඳන් කුඳ ගච්ජි කුදතා

අඩව්ව :- අප්‍රසිද්ධ වේ. බොහෝ විට තුරඟා වන්නමේ අඩව්වම වෙන්න ඇත.

… ලංකාවට බොහෝ සේවයක් කල මහින්ද හිමියන් වෙනුවෙන් ‘මහින්ද හිමි කෞතුකාගාරය’ ඇත. එහි විශේෂයක් වන්නේ, මුළු කෞතුකාගාරයම සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමය. ඔබටද එය නැරබිය හැක. ඒ කෞතුකාගාරය ඇත්තේ, පානදුර -බණ්ඩාරගම පාරේ, පානදුර සිට බණ්ඩාරගමට යනවිට කිලෝ මීටර් හයක පමණ දුරකිනි …
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: